Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada aspek kanta sentuh khas dari segi teori dan klinik. Ia akan merangkumi pemasangan, penilaian dan pengurusan kanta sentuh khas seperti kanta pediatrik, ortokeratologi dan keratokonus. Demonstrasi alat dan sesi klinikal dijalankan untuk memahirkan pelajar dengan pelbagai kes kanta sentuh khas

 

This course aimed to expose students to special contact lens aspect in theory and clinically. This enfolds fitting, assessment and management of special contact lens ie pediatric lenses, orthokeratology and keratoconus.  Demonstration on equipment and clinical session is carried out to up skilled students with a variety of special contact lens cases.