Prinsip-prinsip psikologi perkembangan, teori-teori perkembangan, dan kaedah penyelidikan dalam bidang psikologi perkembangan diperkenalkan sebagai panduan asas kepada kandungan kursus. Perkembangan kanak-kanak dibincangkan dari sudut perkembangan motor dan fizikal; perkembangan persepsi, kognisi, dan bahasa; serta perkembangan sosial dan moral. Seminar secara online memberi peluang kepada pelajar untuk berkongsi maklumat dan menghuraikan isu yang diperoleh daripada sorotan literatur terkini. Pelajar didedahkan kepada amali di lapangan kajian bagi tujuan mengaplikasikan ilmu teori kepada dunia sebenar. Selain itu, pelajar juga akan mempunyai kemahiran menulis laporan hasil pemerhatian di lapangan kajian ke dalam bentuk laporan dan artikel jurnal.

Developmental psychology principles, theories of development, and research methodology in developmental psychology are introduced as the foundations to the course. Child development is discussed in terms of motor growth and physical development; perception, cognition, and language development; and also social and moral development. Online seminar is an opportunity for the student to share information and to describe the issue gathered from the latest literature review. Student will be exposed to the practical world in fieldwork activity in order to apply theories into real setting. In addition, student will acquire the skill to write a report and journal article as outcomes of observation made in the field study.