Penyelidikan Periodontologi (RESEARCH IN PERIODONTOLOGY)
Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus asas kaedah penyelidikan. Tumpuan lebih diberikan kepada aktiviti penyelidikan dalam kursus ini di mana siswazah akan menjalankan penyelidikan termasuk merancang dan menjalankan aktiviti penyelidikan mengikut tatacara penyelidikan secara sistematik dan berpandukan bukti-bukti saintifik termasuk reka bentuk penyelidikan, pengumpulan data, analisis dan menulis laporan akhir penyelidikan. Peperiksaan disertasi dan lisan akan diadakan pada Semester 7 Tahun 4, di mana pelajar dikehendaki untuk membentangkan dan mempertahankan projek penyelidikan mereka.