Kursus ini akan memperihalkan kecelaruan suara dan saling kaitannya dengan faktor struktural, fisiologi, psikologi dan budaya yang dikenal pasti untuk turut sama menyumbang kepada kecelaruan/gangguan suara ini dalam pelbagai peringkat kehidupan. Penekanan utama akan diberikan dalam mengaitkan aspek patofisiologi dan diagnosis dengan rawatan/intervensi yang dilakukan dalam kecelaruan suara. Topik– topik kuliah akan mencakupi aspek anatomi, biologi dan histopatologi sistem suara/fonasi, penilaian berasaskan instrumen dan bukan intrumen, rawatan perubatan dan pembedahan dalam mengendalikan kecelaruan suara akan disentuh dan pendekatan klinikal dalam menangani kecelaruan suara akan dibincang. Keperluan spesifik bagi populasi sasaran tertentu dalam membicarakan soal kecelaruan suara akan turut juga diperkenalkan kepada pelajar sains pertuturan.